Nietigheid & Vernietigbaarheid van besluitenEen belangrijke taak van de vergadering van eigenaren is het nemen van besluiten. Als deze besluiten in strijd zijn met de wet, de splitsingsakte, het splitsingsreglement of de statuten, zijn de besluiten ‘nietig’. Dit betekent dat het besluit ongeldig is en dat geen enkele eigenaar zich er aan hoeft te houden, ook al heeft men eerder ingestemd.

Besluiten van de VvE kunnen ook ‘vernietigbaar’ zijn. Dat is het geval als de besluiten in strijd zijn met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van besluiten regelen. Bijvoorbeeld: de agenda voor de vergadering is te laat opgestuurd of er is een besluit genomen over een onderwerp dat niet op de agenda stond.

Verzoeken tot vernietiging

Ook als het besluit in strijd is met de ‘redelijkheid en billijkheid’ of met het huishoudelijk reglement, kan tot vernietiging worden overgegaan. Verzoeken tot vernietiging moeten binnen één maand nadat men kennis heeft kunnen nemen van het besluit bij de rechtbank sector kanton (voorheen kantonrechter) zijn ingediend. Een uitzondering hierop is vernietiging van het besluit tot wijziging van de splitsingsakte. Een eigenaar die het met dit besluit niet eens is, kan de rechter om vernietiging van het besluit vragen. Deze mogelijkheid verjaart pas na drie maanden.

Een nietig besluit is zonder meer ongeldig. Een vernietigbaar besluit is daarentegen geldig, totdat het door een rechtbank sector kanton ongeldig wordt verklaard (met andere woorden: wordt vernietigd).

 

Bron: Vereniging Eigen Huis