Regelmatig komt de vraag voorbij wat nu de stand van zaken is met betrekking tot de Warmtewet. Naar aanleiding van de op 2 april jl. door de minister van Economische Zaken naar de Tweede Kamer verzonden brief met daarin verwoord zijn warmtevisie, lijkt de Warmtewet 2.0 in zicht.

Samengevat stuurt de minister aan op een versnelde en structurele overgang naar duurzame warmte in Nederland. De wens minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen (aardgas) speelt daarbij een rol. Om dit te realiseren moet warmte een gelijkwaardige positie krijgen, naast gas en elektriciteit in het Nederlandse energiesysteem.

De Warmtewet is één van de middelen die een faciliterende rol hebben om een structurele overgang naar duurzame warmte te bereiken. De huidige opzet van de Warmtewet is daar te beperkt voor. De minister zal mede daarom de volledige Warmtewet herzien, inclusief de doelstelling en de fundamenten daarvan.

De vernieuwde wet zal naar verwachting eind 2016 bij de Tweede Kamer worden ingediend. Voor VvE’s blijft het raadzaam terughoudend te zijn met investeringen die naleving van de Warmtewet (mede) ten doel hebben. Vooralsnog blijft immers onzeker aan welke verplichtingen VvE’s exact zullen moeten voldoen. Dit geldt niet alleen voor VvE’s maar nu ook voor Coöperatieve Verenigingen.

Voor meer informatie over dit onderwerp leest u dit artikel: “Nieuwe Warmtevisie leidt tot Warmtewet 2.0”.