Algemene Voorwaarden VvE Centraal

Algemene Voorwaarden VvE Centraal

Artikel 1 – Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. VvE Centraal: de besloten vennootschap Blue Orange Participaties BV, gevestigd te Amsterdam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53230724;
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan VvE Centraal de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Diensten;
c. Opdracht: iedere overeenkomst die tussen VvE Centraal en Opdrachtgever tot stand is gekomen, welke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
d. Diensten: de door VvE Centraal in opdracht voor Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden waaronder mede begrepen het leveren door VvE Centraal van gidsen (inclusief bedrijfsedities), data of publicaties van VvE Centraal Index, links, e-mailberichten of het plaatsen van advertenties, advertorials en/of fotomateriaal op de website www.vvecentraal.nl of het plaatsen van foto’s of advertenties en/of advertorials in de gidsen of andere uitingen van VvE Centraal, het verstrekken van culinaire adviezen, en alle overige diensten die VvE Centraal voor Opdrachtgever verzorgt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van Opdracht en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van VvE Centraal.
2.2 De toepasselijkheid van enige of algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door VvE Centraal uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Aanbiedingen, totstandkoming van overeenkomst van Opdracht

3.1 Een overeenkomst van Opdracht komt slechts tot stand indien en voor zover een aanbod van VvE Centraal door Opdrachtgever wordt aanvaard, of indien VvE Centraal kenbaar heeft gemaakt dat zij met de uitvoering van de Opdracht is begonnen.
3.2 De Opdrachtgever is gerechtigd een Opdracht te annuleren voordat VvE Centraal met de uitvoering is begonnen mits hij de hierdoor voor VvE Centraal ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door VvE Centraal geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die VvE Centraal ter voorbereiding c.q. uitvoering heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 4 – Prijs

4.1 Alle prijzen van VvE Centraal zijn uitgedrukt in euro en exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Opdrachtgever de kosten van verpakking en verzending, evenals alle overige heffingen en belastingen opgelegd of geheven terzake van de Diensten.
4.3 VvE Centraal is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de Opdrachtgever een of meerdere wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen correcties of gewijzigde instructies van goedgekeurde bestanden. VvE Centraal zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door haar te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
4.4 Alle overeenkomsten zijn voor een periode van 12 maanden en worden vooruit gefactureerd tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Betaling

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever binnen 7 werkdagen na de totstandkoming van de Opdracht 100% van het overeengekomen bedrag vooruit betalen door overmaking op de door VvE Centraal aangegeven bankrekening.
5.2 Opdrachtgever is niet bevoegd enige tegenvordering op VvE Centraal op de prijs in mindering te brengen.
5.3 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand. Opdrachtgever is daarboven alle kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte verschuldigd.
5.4 Indien op enig moment bij VvE Centraal gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, zal, alvorens (verder) te presteren, Opdrachtgever op eerste verzoek van VvE Centraal het overeengekomen bedrag vooruitbetalen.

Artikel 6 – Wijze van levering; Eigendomsvoorbehoud

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar VvE Centraal haar bedrijf uitoefent.
6.2 Iedere levering van zaken door VvE Centraal aan Opdrachtgever geschiedt onder eigendomsvoorbehoud totdat Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de Opdracht is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
6.3 Indien vervoer van de te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen de transmissie van data door middel van het telefoonnet en elk daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
6.4 VvE Centraal is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 – Termijn van levering

7.1 Een door VvE Centraal opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. VvE Centraal is, ook bij een opgegeven uiterste termijn, pas in verzuim nadat Opdrachtgever haar in gebreke heeft gesteld en VvE Centraal na de ingebrekestelling alsnog in verzuim is.
7.2 Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of VvE Centraal de Opdracht deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden VvE Centraal er onmiddellijk schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. Opdrachtgever dient een dergelijk onderzoek en de kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
7.3 De prestatie van VvE Centraal geldt in ieder geval als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken, tenzij het bepaalde van het eerste lid van dit artikel van toepassing is.

Artikel 8 – Proeven

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste aanlevering bij VvE Centraal van specificaties voor een Opdracht, zoals databestanden, fotomateriaal, logomateriaal, etc.
8.2 VvE Centraal zal na ontvangst van de specificaties aan Opdrachtgever een proef sturen op basis van de specificatie, bestaande uit een pdf-bestand. VvE Centraal is niet aansprakelijk voor de kleurechtheid van het aangeleverde bestand noch voor andere onvolkomenheden, al dan niet zichtbaar in de pdf, verband houdende met een tekortkoming in de aanlevering
8.3 Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van VvE Centraal ontvangen proef of proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan VvE Centraal terug te zenden.
8.4 Goedkeuring van de proef door Opdrachtgever geldt als erkenning dat VvE Centraal de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
8.5 VvE Centraal is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proef.
8.6 Elke op verzoek van Opdrachtgever vervaardigde proef, anders dan het als eerste aangeleverde pdfbestand, wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

Artikel 9 – Afwijkingen

9.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de proef of uiteindelijk product, is geen reden voor afkeuring, korting, ontbinding van de Opdracht of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis is.
9.2 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht van geringe betekenis te zijn.
9.3 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer bedragen dan 10%. VvE Centraal is gerechtigd de kosten van deze afwijking in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 10 – Advertenties en advertorials

10.1 VvE Centraal zal voor het plaatsen van advertenties en/of advertorials met een adverteerder een advertentiecontract aangaan voor de duur zoals bij overeenkomst bepaald.
10.2 Adverteerder kan een reservering of opdracht, tenzij met VvE Centraal uitdrukkelijk annuleringsvoorwaarden zijn overeengekomen, niet zonder kosten annuleren.
10.3 VvE Centraal is gerechtigd om een aanbod of opdracht tot het aangaan van een  advertentiecontract of losse advertenties, niet te aanvaarden, zonder opgaaf van redenen.
10.4 Indien VvE Centraal advertenties en/of advertorials plaatst in een van haar media-uitingen, boekjes of website, komt de desbetreffende adverteerder of groep van adverteerders geen enkele aanspraak op exclusiviteit toe, in welke vorm dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen met VvE Centraal.
10.5 Indien een adverteerder aan VvE Centraal geen goed of compleet materiaal, geschikt voor plaatsing van een advertentie in het desbetreffende medium, aanlevert, is VvE Centraal gerechtigd aan adverteerder de hierdoor veroorzaakte extra (technische) kosten in rekening te brengen.
10.6. In geval van misstelling van een advertentie of advertorial, is VvE Centraal gehouden de adverteerder te zijner keuze aan te bieden een voorstel tot reductie en een voorstel tot herplaatsing tegen gereduceerde prijs of gratis, mits de adverteerder binnen drie weken na plaatsing van de advertentie een klacht kenbaar heeft gemaakt. VvE Centraal kan volstaan met het aanbieden van een voorstel tot reductie, indien er sprake is van een dermate belangrijke afwijking van de plaatsingsopdracht of van dermate ernstige technische fouten bij de plaatsing, dat niet met herplaatsing of rectificatie kan worden volstaan, ofwel dat uit hoofde van het feit, dat het tijdsverloop rectificatie of herplaatsing van de desbetreffende advertentie of advertorial zonder zin doet zijn.
10.7. In geval van een fout of tekortkoming in de advertentie door toedoen van de adverteerder zelf, zal de adverteerder niet gerechtigd zijn tot gehele of gedeeltelijke ontheffing of opschorting van de betalingsverplichtingen, dan wel tot enige vorm van verrekening.
10.8 VvE Centraal zal voor elke plaatsing van een advertentie of advertorial, met uitzondering van rubrieksadvertenties in gedrukte media, de adverteerder gratis een bewijs(exemplaar) verschaffen van de plaatsing in de afzonderlijke media, mits de adverteerder bij de opdracht tot plaatsing daarom heeft verzocht.

Artikel 11 – VvE Dienstverlener Gids abonnementen

11.1 VvE Dienstverlener Gids abonnementen worden door Opdrachtgever aangegaan met een minimale looptijd van 1 jaar. Het abonnement gaat in op de dag dat de opdracht voor vermelding op de website van VvE Centraal is gegeven. Betaling geschiedt steeds 1 jaar vooruit.
11.2 Opzegging van VvE Dienstverlener Gids abonnementen moet uiterlijk 1 maanden voor incassodatum plaatsvinden. Dit kan per brief en e-mail. Een abonnement kan daarnaast ook per mail worden opgezegd vanuit het bij VvE Centraal bekende mailadres en gericht aan info@vvecentraal. Bij niet tijdige opzegging wordt de Overeenkomst automatisch voor 12 maanden verlengd.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

12.1 Opdrachtgever garandeert VvE Centraal, dat door de nakoming van de Opdracht en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen zaken zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, databanken etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet, Databankenwet, Merkenwet of andere regelgeving op het gebied van auteursrecht of intellectuele eigendomsrecht. Opdrachtgever vrijwaart VvE Centraal voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wetten of regelgeving geldend kunnen maken. Opdrachtgever doet, voor zover mogelijk bij wet, hierbij afstand van zijn eventuele persoonlijkheidsrechten.
12.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijft VvE Centraal steeds rechthebbende op het intellectueel eigendomsrecht dat kan ontstaan op de door haar vervaardigde werken zoals kopie, zetsels, ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de betreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in de Opdracht of op de factuur zijn vermeld.
12.3 Opdrachtgever verkrijgt na levering door VvE Centraal het niet-exclusieve recht tot gebruik van door VvE Centraal in het kader van de Opdracht vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet, Databankenwet of andere wet. Dit recht is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot openbaarmaking of verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Indien VvE Centraal door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen tegen Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht.
13.2 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst van Opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.
13.3 Ingeval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als VvE Centraal als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht genieten.
13.4 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ieder der partijen onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegen de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van de partij kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Opdracht te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door VvE Centraal of haar toeleveranciers.
13.5 Ieder der partijen zal de andere partij zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachttoestand op de hoogte stellen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van VvE Centraal is beperkt tot nakoming van de in de Opdracht omschreven verplichtingen.
14.2 VvE Centraal is in geen geval verder aansprakelijk dan tot vergoeding van de in rekening gebrachte prijs van het specifieke schadeveroorzakende goed, ten gevolge waarvan Opdrachtgever schade heeft geleden.
14.3 Alle aansprakelijkheid van VvE Centraal, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid tegen derden is uitgesloten.
14.4 VvE Centraal is niet aansprakelijk indien het geleverde niet geschikt blijkt voor het doel waarvoor Opdrachtgever deze heeft gekocht.

Artikel 15 – Verzuim/ontbinding

15.1 Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Opdracht mocht voortvloeien, is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is VvE Centraal gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat nakoming door Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld en/of de betreffende Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
15.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Opdrachtgever zal de Opdracht met Opdrachtgever van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Opdrachtgever VvE Centraal binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de Opdracht te verlangen. In dat laatste geval is VvE Centraal zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten totdat nakoming door Opdrachtgever voldoende zeker is gesteld.
15.3 In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in dit artikel zijn alle vorderingen van VvE Centraal op Opdrachtgever onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is VvE Centraal bevoegd de producten, waarvan zij de eigendom heeft voorbehouden, terug te nemen.

Artikel 16 – Geheimhouding

16.1 Partijen zullen vertrouwelijk omgaan met alle informatie, opgedaan bij – of in relatie tot – de werkzaamheden die bij of namens de andere partij zijn of worden verricht, waarvan de vertrouwelijkheid was meegedeeld of waarvan de vertrouwelijkheid redelijkerwijs vermoed kon worden.

Artikel 17 – Algemeen

17.1 Het is VvE Centraal toegestaan de uit enige Opdracht voortvloeiende rechten aan derden over te dragen. Opdrachtgever is hiertoe slechts bevoegd met voorafgaande schriftelijk toestemming van VvE Centraal.
17.2 Op deze algemene voorwaarden, evenals op de Opdracht en de uitvoering daarvan, is Nederlands recht van toepassing.
17.3 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Opdracht zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat VvE Centraal het recht heeft vorderingen aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen bij afwezigheid van deze bepaling.

Artikel 18 Gegevens VvE Centraal

15.1    De website www.vvecentraal.nl wordt geëxploiteerd door:

Blue Orange Participaties B.V.
Hilversum
E-mail: info@blueorangeparticipaties.nl

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn aangepast op 18 mei 2011

Neem contact op met VvE Centraal

U kunt dit formulier gebruiken om contact op te nemen met VvE Centraal

Wordt verstuurd

wit logo-01

©2018 VvE Centraal, onderdeel van Blue Orange Participaties B.V.

Login met je gegevens

of    

Je gegevens vergeten?

Create Account